×

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a súbory cookies spoločnosti INTOOL SLOVAKIA s.r.o.

Webová stránka www.intool.sk ustanovuje ponuku spoločnosti INTOOL SLOVAKIA s.r.o., Národná 814/4, 010 01 Žilina ako správcu údajov v zmysle čl. 4 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov („GDPR“). S našim inšpektorom pre ochranu údajov je možné kontaktovať sa na adrese intool@intool.sk alebo písomne na poštovej adrese s poznámkou „Inšpektor pre ochranu údajov“.
Všetky obavy týkajúce sa ochrany údajov sú dôležité pre spoločnosť INTOOL SLOVAKIA s.r.o. („INTOOL“, „pre nás“, „my“ alebo „náš“) a ochrana vášho súkromia a údajov je naším najvyšším cieľom. Používateľ musí vedieť, aké informácie o �?om sa zhromažďujú prostredníctvom našej webovej stránky (ďalej len „webová stránka“) a ako ich možno použiť. Táto politika ochrany osobných údajov preto tiež vysvetľuje, aké informácie o vás môžeme zhromažďovať.


1. Všeobecné pripomienky

Bezpečnosť a ochrana vašich osobných údajov pri používaní našej webovej stránky je pre spoločnosť INTOOL SLOVAKIA s.r.o. dôležitou otázkou a zaväzujeme sa dodržiavať príslušné zákony o ochrane údajov.
Cieľom našej politiky ochrany osobných údajov je informovať vás o tom, aké informácie a osobné údaje sa zhromažďujú, ako ich používame a aké možnosti má používateľ v súvislosti so zhromažďovaním a využívaním svojich informácií. Táto politika sa vzťahuje na všetkých zákazníkov spoločnosti INTOOL SLOVAKIA s.r.o. a ľudí navštevujúcich webové stránky INTOOL SLOVAKIA s.r.o. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré umož�?ujú identifikáciu používateľa, napríklad meno, adresa, e-mailová adresa, správanie používateľa.
Údaje o užívateľoch sa budú ukladať, spracovávať a používať v súlade s touto politikou a príslušnými zákonnými ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.
Spracúvame a používame údaje o používateľovi, aby sme mohli používať webovú stránku spoločnosti INTOOL SLOVAKIA s.r.o. aj na iné účely, na ktoré už predtým používateľ súhlasil.
Naši zamestnanci a dodávatelia, ktorí spracúvajú dopyty používateľov, sú povinní zachovávať mlčanlivosť.
Vaše osobné údaje neprenášame tretím stranám mimo spoločnosti INTOOL SLOVAKIA s.r.o. bez jeho súhlasu a používateľ môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

2. Spracovanie údajov v závislosti od prehliadača

Ako u všetkých webových stránok, názov domény alebo IP adresa počítača, z ktorého získalo prístup na webovú stránku INTOOL SLOVAKIA s.r.o. sa tiež dočasne ukladajú na našom webovom serveri počas získaného prístupu na webovú stránku, ako aj dátum prístupu, žiadosti o súbory predložené návštevníkom webovej stránky (názov súboru a súvisiace úplné údaje o internetovej adrese), kód odpovede HTTP, typ prehliadača a veľkosť súborov odoslaných počas relácií v bajtov. Tieto informácie sú potrebné na odoslanie požadovaných súborov na webovej stránke INTOOL SLOVAKIA s.r.o. a na zaistenie bezpečnosti systému. Cookies (ďalšie podrobnosti nájdete v kapitole nižšie) sa používajú aj na zhromažďovanie anonymných údajov o návštevnosti používateľov našich webových stránok. Tieto anonymné údaje o pohybe sa môžu použiť na prieskum trhu a na návrh našej webovej stránky na požiadanie.


2.1. Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analýzu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, t. j. textové súbory uložené v počítači používateľa s cieľom umožniť analýzu spôsobu použitia tejto webovej stránky používateľom. Informácie generované súbormi cookies o používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. Ak na tejto webovej stránke aktivujete anonymizáciu IP, spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná adresa IP sa iba vo výnimočných prípadoch odošle na server Google v USA a tam sa skráti. Na žiadosť prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google používa tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania tejto webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti na tejto webovej stránke a na poskytnutie prevádzkovateľovi webovej stránky ďalšie služby súvisiace s používaním tejto webovej stránky a internetu.
Adresa IP odoslaná prehliadačom používateľa ako súčasť služby Google Analytics sa nekombinuje s inými údajmi Google v súlade s vyhláseniami spoločnosti.
Používateľ sa môže od ukladania súborov cookies odhlásiť výberom vhodných nastavení v prehliadači. Upozor�?ujeme však, že v takom prípade nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať údaje (vrátane vašej adresy IP) generované súbormi cookies a súvisiace s vaším používaním tejto webovej stránky, ako aj spracovávať tieto údaje spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tejto adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.
Táto webová stránka používa Google Analytics s príponou „_anonymizeIp()“. Vďaka tomu sa IP adresy ďalej spracovávajú v skrátenej forme, čo vylučuje možnosť odvolávať sa na konkrétnu osobu. Ak zozbierané údaje umož�?ujú odkazovať na konkrétnu osobu, budú okamžite vylúčené a osobné údaje budú okamžite vymazané.
Používame službu Google Analytics, aby sme mohli analyzovať a pravidelne zlepšovať používanie našej webovej stránky. Na základe získaných štatistík môžeme vylepšiť našu ponuku a urobiť ju pre používateľa zaujímavejšou. S výnimkou prípadov, keď sa osobné údaje prenášajú do USA, spoločnosť Google dodržala ochranný štít EÚ-USA na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom používania služby Google Analytics je čl. 6 doložka 1 S. 1 lit. f GDPR.
Informácie o tretích stranách: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky používania: http://www.google.com/analytics/terms/sk.html, kontrola ochrany údajov: http://www.google.com/intl/sk/analytics/learn/privacy.html a zásady ochrany osobných údajov: http://www.google.com/intl/sk/policies/ o ochrane osobných údajov.